Guest
หมวดหมู่ >

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

++NEW++แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ (สพฐ) ฉบับปรับปรุง 2562 พร้อมเฉลย

อนุกุล บุตรพรม

12/07/2019 18:44:23
0
IP : 202.29.22.245รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ (สพฐ) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562 พร้อมเฉลย

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
– การเขียนหนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– การเขียนรายงานการประชุม
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 ✅ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ

✅ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
✅ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 0
"++NEW++แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ (สพฐ) ฉบับปรับปรุง 2562 พร้อมเฉลย"