Guest
หมวดหมู่ > เว็บบอร์ด จับฉ่าย

ช่องทางการติดต่ออื่น

  • Munkonggadget
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Reviews
  • Munkonggadget Contact Us

เหน่งบาตัดแปะ....คุจากุเมียวโอ

เหน่งบา

09/02/2019 19:15:55
1,459คุจากุ เมียวโอ (ญี่ปุ่น)
ขงเชียะ เม้งอ้วง (จีน)

ขงเชียะ = นกยูง = มยุรา
เม้ง = แสงสว่าง = วิทยะ (คือตรงกันข้ามกับความไม่รู้, ความมืด (อวิทยะ)
อ้วง = เจ้า,ราชา
วิทยราชราชันย์มหามยุรี หรือที่เราคุ้นเคยจากการ์ตูนญี่ปุ่น ราชันย์มยุรา หรือ มยุระราชันย์ จากเรื่อง คุจากุ นั่นเองครับ

สมัยพุทธกาล ในเมืองสาวัติถีอันเป็นที่ประทับแห่งพระตถาคต ได้มีภิกษุถูกงูกัด พระอานนท์จึงทูลถามพุทธองค์ถึงวิธีรักษา พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธารณีของมหามยุรีวิทยราชา

จากนั้นพระสูตรชุดนี้ก็เลือนไปจากอินเดียระยะหนึ่ง 
เชื่อกันว่า คุรุนาครชุน เมื่อครั้งลงไปยังนาคมณเฑียร
ท่านคุรุนาครชุนได้ปฏิบัติจนบรรลุสาธนะแห่งมหามยุรี
และเมื่อกลับมาจึงนำเอามาเผยแพร่ยังเมืองมนุษย์อีกครั้ง

มหามยุรีวิทยราชานี้ เป็นนิรมาณกายแห่งพระตถาคตทั้งสามองค์ คือ พระไวโรจนะพุทธเจ้า 
พระอมิตาพุทธเจ้า 
และพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า
เป็นดั่งกาย วาจา และใจรวมกัน ในรูปมหามยุรีวิทยราชา

มหามยุรีวิทยราชาทรง
ดอกบัว ขจัดซึ่งเภทภัยอันเกิดจากอวิชชานานับประการ

ผลไม้สีเหลืองหรือสีเขียว ชื่อว่าปัจจัยผล นำพามาซึ่งการเพิ่มพูนบุญวาสนาและพรอันเป็นมงคล 
บ้างก็ว่าเป็นผลไม้แห่งพลวปัจจัย

ผลไม้สีแดง ชื่อว่า มังคละผล นำพาซึ่งความเคารพรักต่อกัน
ในวัชรยานกล่าวว่า มังคละผลนี้คือผลไม้แห่งการอภิเษกในธรรม

หากนกยูง นั้นบ้างก็กล่าวว่า สามารถขจัดซึ่งความไม่เป็นมงคล แต่ในทางกลับกันวัชรยานเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ขจัดซึ่ง มายา 
อันบดบังปัญญา และวิบากสกัดกั้นการดำรงไปในธรรม 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพระสูตรที่พรรณา และอาราธนา
ให้มหามยุรีวิทยราชาปกป้องคุ้มครองผู้สวด เช่น
มหากรุณาธารณีสูตร 
พระอวโลกิเตศวรก็ได้บัญชามหามยุรีวิทยราชา
ให้ตามอารักข์ผู้ท่องสวดมหากรุณาธารณีมนต์

ให้กำลังใจ 0
หยิกหู 0
แจกหู 1
"เหน่งบาตัดแปะ....คุจากุเมียวโอ"